معرفي کتابهاي منتشر شده در زمينه بورس تهران

 

 

 

 

 

خريد و فروش سهام بر اساس مصوبات مجامع

 ارزش گذاري سهام بر مبناي P/E

 

 

تحليل بين بازارها

  

 

تحليل شرکتهاي سرمايه گذاري و ارزشيابي سهام در بورس 

 

 

 

بورس آينه اقتصاد کارا، آشنايي با نحوه سرمايه گذاري در بازار بورس

 

گام به گام در بورس

 

 

اصول و فنون تشکيل سبد سهام

 

مديريت سبد سهام، مديريت سبد سرمايه گذاري 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل تکنيکي به زبان ساده 

  برتري در بازار بورس