1-     آيين‌نامه اجرايي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي سرمايه پذير

2-     انحلال شرکتها (تضامني- با مسئوليت محدود- موسسات غير تجاري)

3-     بيمه پيمان

4-     تبديل شرکت ها

5-     تشويقات و جرايم مالياتي

6-     تعريف شرکت و انواع آن

7-     تغييرات در سرمايه شرکت سهامي خاص

8-     تغييرات در شرکت سهامي خاص

9-     ثبت شرکت با مسئوليت محدود

10-  ثبت شرکت تضامني

11-  ثروت آفريني در هزاره سوم از منظر لستر تارو

12-  جبران خسارت و پرداخت مزاياي پايان کار

13-  چک ليست رعايت آيين نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر

14-  چگونگي ثبت شرکتهاي سهامي خاص

15-  چگونه سرمايه گذاري کنيم ؟

16-  چهار موردکاوي در زمينه کسب و کار

18-  راهکارهاي تدوين يک طرح کسب و کار

19-  رسيدگي به اطلاعات مالياتي

20-  رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه

21-  بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت هاي سهامي

22-  قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري

23-  قانون برگزاري مناقصات

24-  قانون عمليات بانکي بدون ربا

25-  ماده چهار قانون تسهيل نوسازي صنايع

 26-    ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

27-  ماليات بر درآمد مشاغل

28-  مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها

29- معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي

30-  مواد قانوني مربوط به شرکت با مسئوليت محدود

31-  مواد قانوني مربوط به شرکت تضامني

32-  مواد قانوني مربوط به شرکت سهامي خاص

33-  مواد قانوني مربوط به موسسات غير تجاري

34-  هفت اشتباه بزرگ در راه اندازي کسب و کار

35-  يک شرکت مشتري مدار چگونه عمل ميکند؟