1- خلاصه کتاب الفباي مديريت  

2- خلاصه کتاب طرحي نو در مديريت  

3- خلاصه کتاب مديريت بر قلبها  

4- خلاصه کتاب مديريت دانش  

5- خلاصه کتاب مدير بدون تاخير، مدير هدفمند 

6- خلاصه کتاب مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  

7- خلاصه کتاب مديريت موفق زمان  

8- خلاصه کتاب مديريت و فرماندهي در اسلام  

9- خلاصه کتاب مفاهيم و استراتژي هاي مديريت  

10- خلاصه کتاب سيره پيامبر (ص) در رهبري و انسان سازي  

11- خلاصه کتاب کار زياد (مجموعه تفکر سريع مدير)  

12- خلاصه کتاب مديريت اسلامي و الگوهاي آن  

13- خلاصه کتاب هفده اصل کار تيمي  

14- خلاصه کتاب اراده و موفقيت، نوشته برايان تريسي  

15- خلاصه کتاب استراتژي رقابتي ( تکنيک هاي تحليل صنعت و رقبا)  

16- خلاصه کتاب اصول سرپرستي  

17- خلاصه کتاب بهره وري نيروي انساني  

18- تکنيک هاي فردي براي خلق راهکارهاي مختلف  

19- خلاصه کتاب سيستم و رفتار سازماني  

20- خلاصه کتاب تجزيه تحليل و طراحي سيستم ها و روش ها  

 21- مديريت ريسک نويسنده: دکتر نادر مظلومي  دانلود کتاب

22- مديريت خلاقيت در سازمان دانلود کتاب

23- خلاصه 10 کتاب مديريتي دانلود کتاب

24- مديريت اقتصاد کلان کشورهاي صادر کننده نفت نويسنده: شاهين جوادي دانلود کتاب

25- خلاقيت و نو آوري در مديريت دانلود کتاب

26- مديريت مصرف انرژي در ساختمان دانلود کتاب