1- نظري به نظام اقتصادي ايران                                    دانلود کتاب 

2- اقتصاد چيست                                                          دانلود کتاب 

نويسنده  :  روزا لوکسامبورگ

3- قوانين نوين اقتصادي در عصر شبکه                           دانلود کتاب 

4- مباني تحليل اقتصادي حقوق                                    دانلود کتاب 

5- بانک دولتي و غير دولتي در نظام بانکداري ايران         دانلود کتاب 

6- راهبردهاي رفع موانع سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي

نويسنده   : کوروس صديقي - امير هوشنگ شهيدي                 دانلود کتاب 

 

7-جهاني شدن اقتصاد از رويا تا واقعيت                          دانلود کتاب 

نويسنده: محمدرضا مالک

توضيحات: جهاني‌شدن، زنجيره‌اي از دگرگوني‌هاست که عرصه‌هاي گوناگون فرهنگ، سياست و اقتصاد کشورهاي جهان را در بر گرفته و روابط متنوع و متقابلي ميان واحدهاي مستقل ملي برقرار مي‌سازد. در اين ميان، بعد اقتصادي جهاني‌شدن، از آن رو که در نظام سرمايه‌داري، سياست و فرهنگ تحت تأثير مستقيم سياست‌گزاري‌هاي اقتصادي هستند، اهميت ويژه‌اي دارد. عوامل اصلي رويکرد نظام سرمايه‌داري به جهاني‌سازي اقتصاد را مي‌توان انباشت سرمايه در غرب، اشباع بازار مصرف کشورهاي صنعتي و شکست دولت‌هاي رفاهي برشمرد.

در مجموعه حاضر، ضمن بررسي پديدة جهاني‌شدن اقتصاد و آثار مثبت و منفي آن، سياست‌هاي پيش‌نهادي پيوستن ايران به جهاني‌سازي اقتصاد با توجه به ديدگاه اسلام دربارة تجارت، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 

8- نقش خانواده در توسعه کارآفريني                             دانلود کتاب 

9- قوانين نوين اقتصادي در عصر شبکه ها                     دانلود کتاب 

نويسنده: کوين کلي

 

10- کتاب صوتي روشهاي تحقيقاتي در اقتصاد                دانلود کتاب 

11- ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد                              دانلود کتاب 

نويسنده: همايون کاتوزيان

توضيحات: يکى از مقوله هاى با اهيت پيرامون علم اقتصاد، بحث هاى روش شناختى و همچنين موضوع تأثير انديشه هاى فلسفى و ارزشى در تئورى هاى اين علم مى باشد. اين مباحث چه از ناحيه روش هاى بررسى علمى و تفکيک آن ها از روش هاى غير علمى، و چه از نظر نقش ديدگاه هاى فکرى مکاتب و نظام هاى مختلف اقتصادى، جايگاه برجسته اى را در ادبيات مربوط به اين رشته به خود اختصاص داده است. نوشته اى که ترجمه اولين قسمت آن از نظر مى گذرد يکى از مجموعه هاى ارزشمند در اين زمينه مى باشد. نويسنده که از اساتيد معروف دانشگاه «کنت» (kent  ) در انگلستان مى باشد، از صاحب نظران ايرانى الاصل است که به ايران و ارزش هاى جامعه ايرانى بسيار پايبند است.(1) نويسنده با اعتقاد بر اين که علم اقتصاد در شرايط و اوضاع و احوال فعلى دستخوش بحران مى باشد، ريشه بحران مذکور را به چارچوب و فلسفه اقتصادى، روش ها، تئورى ها و عقايد حاکم بر آن ها مرتبط دانسته، هر گونه راه حل در ارتباط با اين بحران را نيز مبتنى بر اين نگرش روش شناختى مى داند. و با ديدى نقادانه مرورى بر خاستگاه تئورى ها مى نمايد.

 

12- خطابه علم اقتصاد                                                  دانلود کتاب 

نويسنده: دونالد مک لاسکى

توضيحات: نوشتار حاضر (3) در قالب هشت بخش، به يکى از جديدترين مطالب متدلوژى علم اقتصاد مى پردازد. نويسنده ابتدا خطابه را به عنوان يک مکالمه نظم وار مورد بحث قرار ميدهد. سپس به روش شناسى رسمى در اقتصاد مى پردازد.

منسوخ شدن روش «مدرنيسم» و خطابه غير رسمى در اقتصاد، مطالب بخش‌هاى بعدى است. ذکر ادبى بودن خطابه اقتصاد، استعارى بودن آن، ناعقلانى گرى بديل مدرنيسم نيست و نيکى خطابه، بحث‌هاى پايانى را تشکيل مى دهند. (4)

 

13- دين و اقتصاد                                                          دانلود کتاب 

نويسنده: سيد عباس موسويان

توضيحات: مطالعة نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد که شناخت درست آن ها بر شناخت دقيق مباني فکري و فلسفي شکل دهندة آن ها متوقف است، و مهم ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب هاي نظام هاي اقتصادي، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.

نظريه پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انکار کرده اند؛ در نتيجه، در طر احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه هاي الاهي قائل نيستند. نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر کرده، آموزه هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر احي نظام سرمايه داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.

 

14- راهنماي سرمايه گذاري در منطقه آزاد کيش            دانلود کتاب 

نويسنده: سازمان منطقه آزاد کيش

 

15- کارآفريني يک شغل است يا يک سبک زندگي           دانلود کتاب 

نويسنده: جليل صمدآقائي

 

16- کار آفريني زنان ايران؛ چالش ها، موانع و ابتکارها      دانلود کتاب 

نويسنده: خانم صابر

 

17- بررسي تاثير ساختار سني جمعيت بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران  

نويسنده: رضا کيهاني حکمت                                             دانلود کتاب 

توضيحات: برگزيده هشتمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي

 

18- مفاهيم و کليات کارآفريني                                       دانلود کتاب 

نويسنده: اقدس السادات رضوي